Mgr.DUŠAN KEŠICKÝ, PhD., 0905304138, d.kesicky@gmail.com

V priebehu celého roka som schopný bez väčších zdržaní a prieťahov pružne reagovať na potreby vyhotovenia znaleckého posudku a PPG vyšetrenia (falometrické prístrojové vyšetrenie) pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, vyšetrovateľov PZ SR, advokátov-obhajcov a iných zadávateľov a tak urýchliť vyšetrenie niektorých prípadov. Znalecký posudok pre:

odbor: psychológia

odvetvie: klinická psychológia dospelých

odvetvie: psychológia sexuality 

V  odbore psychológia som spôsobilý vyhotoviť znalecké posudky v oblastiach týkajúcich sa posúdenia:

 

 • intelektu, pamäti, osobnosti, motivácie obvineného, alebo svedka
 • zmeny psychických funkcií v dôsledku zneužívania psychotropných látok
 • vierohodnosť výpovede svedka, resp. poškodeného
 • sklony ku konfabulácii, resp. skresľovaniu výpovede
 • pravdepodobnosť resocializácie
 • vhodnosť konfrontácie svedka, poškodeného a obvineného z psychologického hľadiska
 • dôsledky trestného činu na duševné zdravie poškodeného, príp. trvalosť následkov
 • sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku telesnej, alebo duševnej traumy

 

V odvetví psychológia sexuality vykonávam falopletyzmografické vyšetrenie (PPG), ako prístrojovú metódu významným spôsobom prispievajúcu v kontexte klinického psychologického vyšetrenia k posúdeniu:

 

 • sexuálnych deviácií, hlavne pedofílie a zneužívania detí a mladistvých, gerontofílie
 • sexuálnej agresivity a sexuálnych násilných činov
 • motivácie pri prechovávaní a výrobe detskej pornografie
 • upresnenie motivácie pri násilných trestných činoch, týraní zverenej osoby, blízkej osoby
  V prípade záujmu o profesionálnu podporu pri osobnostnom raste, podporu pri kríze resp. vážnych životných udalostiach kontaktujte