Priebeh vzdelávania:

 

1. Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava (1982-1987)

2. Rigorózne skúšky- RNDr. (1988)

3. Študijný pobyt na New York University, Fyziologické laboratóriá, New York, USA u prof. Kenneth Bonet (1990) zameraný na diagnostiku elektrickej aktivity mozgu

4. Filozofická fakulta UK, Bratislava odbor klinická psychológia, Mgr. (1990-1994)

5. Osvedčenie o možnosti vykonávať činnosť psychológa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (2004)- Slovenská komora psychológov

6. Ukončenie špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia (atestácia) vrátane absolvovania skúšky pre prácu v zdravotníckych zariadeniach

7. Absolvovanie akreditovaného certifikovaného dlhodobého kurzu pre prácu s Rohrschachovou diagnostickou metódou. (certifikát MŠ pre ROR, 2008)

8. Doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK, odbor psychiatria 2005-2010, PhD.

9. Akreditovaný výcvik v terapii funkčných sexuálnych porúch u prof. Kratochvíla ČR (2009)

10. Psychoterapeutický výcvik PCA inštitútu Brno, ČR akreditovaného University of Georgia, USA v humanistickej rogeriánskej psychoterapii od 2007, ukončený január 2010

11. Akreditovaný výcvik v hypnoterapii u prof. Kratochvíla, ČR 2010  

12. Vydaná licencia odborného zástupcu (TYP C) pre odbor klinická psychológia a licencia B pre výkon povolania Psychológ v odbore Klinická psychológia

13. Akreditovaný výcvik so supervíziou v hypnoterapii u prof. Kratochvíla, ČR 2012

14. Člen APA (American Psychological Association)od roku 2018

15. Akreditovaný kouč ACC v ICF (international Couch Federation) od 2018

Znalecké posudky a posudky konzultanta (falometrické vyšetrenia) vykonávam od roku 1991.