Vo všeobecnosti sa posudzovanie týka obvineného, svedkov, alebo poškodeného.

Z psychologického hľadiska sa posudzuje intelekt a jeho štruktúra, pamäť, myslenie a jeho zmeny, pozornosť, vnímanie, vedomie a ich bližšie charakteristiky, alebo zmeny, osobnosť s jej charakteristickými znakmi.

Z hľadiska posudzovaného prípadu vo vzťahu k účastníkom sa posudzuje motivácia v kontexte s potrebami, emotivitou a vôľovými aspektmi vyšetreného. 

Významné je posúdenie "vierohodnosti svedka", jeho sklony ku konfabuláciám, lživosti a pod.

Súčasťou môže byť posúdenie podielu účasti obete na spáchaní činu.

Častým je posudzovanie následkov trestného činu pri násilných trestných činoch, týraní zverenej resp. maloletej osoby s možnými trvalými následkami

Mnohé posttraumatické stavy (po úrazoch, haváriách) vedú k závažným psychickým zmenám, ktoré ovplyvňujú spoločenské uplatnenie poškodeného. Tieto zmeny je možné psychologicky posúdiť.