Falopletyzmografické vyšetrenie (PPG vyšetrenie) je prístrojová metóda používaná hlavne u mužov, ale existuje jej podoba pre ženy, vulvopletyzmografia. Cieľom vyšetrenia je zistiť reaktivitu vyšetreného na jednotlivé podnety so sexuálne relevantnými obsahmi prostredníctvom zmien na pohlavných orgánoch zaznamenávaných prístrojom v podobe krivky.

Momentálne disponujem novým najmodernejším PPG (falometrickým) zariadením  s možnosťami  štatistického počítačového spracovania. Vyšetrenie je vedené diskrétne a nespája sa so žiadnymi fyzicky nepríjemnými pocitmi.

Kompletné PPG vyšetrenie sa skladá z klinickej časti a vlastného snímania záznamu pomocou snímača na penise. V klinickej časti sa vykoná štrukturované psychologické interview so zameraním na sexuálnu anamnézu a skutok, pre ktorý je klient vyšetrovaný. Vyšetrenie sa ukončí pohovorom o priebehu vyšetrenia a zisťovaním zhody subjektívne prezentovaného s nameraným.

Pre expertíznu činnosť sa používa hlavne pri:

  • potvrdení prítomnosti sklonov k pedofilným aktivitám
  • podozrení na zneužívanie maloletých zverených osôb
  • prítomnosti podozrenia na zneužívanie juvenilných chlapcov (efébofília)
  • prítomnosti agresívneho intersexuálneho správania
  • skúmaní podielu sexuálnej agresivity na násilných trestných činoch
  • vyšetrovaní výtržníctva v podobe exhibicionizmu
  • vyšetrovaní krádeží potenciálne motivovaných fetišizmom
  • zisteni motivácie pre výrobu a prechovávanie nezákonnej pornografie
  • posudzovaní stavu erektilných mechanizmov

PPG vyšetrením pozitívne preukázané parafílie a deviantné správanie vykazuje vysokú validitu, obzvlášť v kontexte klinického nálezu.