1. Záver falopletyzmografického vyšetrenia (PPG) 25 ročného vraha so sexuálnym motivačným podielom na násilnom čine, v tomto čase vo výkone trestu.

"Ide o záznam reprezentujúci nadpriemernú tumescenčnú aktivitu heterosexuálne orientovaného jedinca s vyhranenou preferenciou orientácie v mode násilného uspokojovania pohlavného pudu, pričom kvantitatívne charakteristiky i napriek veku vyšetreného naznačujú výraznú prevahu násilných spôsobov nad nenásilnými spôsobmi sexuálnych praktík.. K stúpajúcemu trendu krivky prispievajú   výrazné reakcie po prezentácii prakticky všetkých, heterosexuálnych, tak násilných ako aj nenásilných foriem obsahov podnetov s jedincami dospelého veku, s kvantitatívne významným  rozdielom medzi nimi, v zmysle vyššieho príspevku zo zdrojov tumescencie vyvolanej zhliadnutím podnetov s násilnými obsahmi. PPG nález je charakteristický pre jedinca s predpokladom deviantného násilného sexuálneho správania sa v heterosexuálnych vzťahoch slúžiacich k uspokojovaniu pohlavného pudu."

2. 24- ročný muž, obvinený zo znásilnenia priateľky, na základe posúdenia dôkazov súdom, zbavený obvinenia v plnom rozsahu. Zo záveru znaleckej expertízy:

 

"Bez známok sexuálnej deviácie v zmysle preferencie násilných praktík pri uspokojovaní pohlavného pudu. Sexuálny život v norme, bez nápadností, aktívne konzumovaný. Identifikácia s mužskou rolou jednoznačná, z psychologického hľadiska komplikovaná zníženým sebavedomím v takejto pozícii, možný rozpor s predstavami o maskulínnej roli. Osobnostné charakteristiky vyšetreného nepodporujú predpoklad preferencie uspokojovania pohlavného pudu násilnými praktikami."

Zo záveru PPG vyšetrenia:

 

"V kontexte s posúdením podozrenia na násilie so sexuálnym motívom voči  poškodenej konštatujeme, že PPG vyšetrenie poukazuje na jednoznačnú preferenciu nenásilných foriem sexuálnych aktivít v širokom spektre variabilnosti, pričom násilné správanie pri pohlavnom akte, resp. v prípravnej fáze na tento, nepovažujeme za charakteristickú súčasť spektra aktivít pre uspokojovanie pohlavného pudu u vyšetreného."