V rámci klinicko-psychologickej praxe poskytujem vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držiteľov a nositeľov zbraní pre všetky kategórie zbrojného preukazu. 

      Vyšetrenie duševnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane môže vykonávať iba klinický psychológ v zdravotníckom zariadení, ktorý Vám po vyšetrení musí vydať psychologický posudok v 3 vyhotoveniach na predpísanom tlačive, pričom jedno sa stáva súčasťou Vašej zdravotnej dokumentácie a dve sú určené Vám.

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Legislatíva k uvedenému výkonu:

1. Zákon 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

 

 

2. Vyhláška 229/2011 Ministerstva zdravotníctva SR z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2011.