ZOZNAM PREZENTOVANÝCH PRÁC 1988-2018 

 1. Siska, L., Kešický, D.: Naše skúsenosti s falopletyzmografiou. Zborník prác z XV. celoštátnej súdnopsychiatrickej konferencie, Trenčianské Teplice 1992 a prednášky z XIII. celoštátnej súdnopsychiatrickej konferencie, Bratislava, 1988. - Leopoldov : ZVJS (1993) 84-86
 2. Kolibáš, E., Kořínková, V., Novotný, V., Kešický, D.:  EEG nálezy pri Alzheimerovej chorobe. Vedecko-prac. schôdza gerontologickej a psychiatrickej spoločnosti, Bratislava, marec 1991.
 3. Kolibáš, E., Kořínková, V., Novotný, V., Kešický, D.:  Skúsenosti s použitím selegilínu u Alzheimerovej choroby. Schôdza SLS, máj 1991.
 4. Fleischer, J., Vajdičková, K., Čaplová, T., Polák, Ľ., Žucha, I., Kešický, D.: Skúsenosti so sledovaním efektívnosti výučby psychiatrie. Konferencia VNČ, Piešťany, október 1991.
 5. Kolibáš, E., Kešický, D.:  Kognitívne evokované potenciály v detekcii demencií. 4. konferencia o prevencii v geriatrii s medzinárodnou účasťou, Bratislava, november 1991
 6. Kešický, D.: Vlna P300, ako elektrofyziologický korelát stavu kognitívnych funkcií v starobe. Konferencia FFUK, Bratislava, november 1991
 7. Kolibáš, E., Kešický, D.: Príspevok mapovania EEG k nozologickej diagnostike. Celoštátny seminár o mapovaní EEG. Hradec Králové, november 1991.
 8. Kolibáš, E., Kořínková, V., Novotný, V., Kešický, D.: VEP u Alzheimerovej demencie. Sympózium o Jumexe, Budapešť, Maďarsko, 21.-25.8.1991
 9. Siska, L., Kešický, D.: Naše skúsenosti s falopletyzmografiou. XV. celoštátna súdnopsychiatrická konferencia, Trenčianske Teplice, september 1992
 10. Kešický, D., Siska, L.: Hodnotenie PPG krivky podľa metodiky používanej na PK FN v Bratislave. Košické sexuologické dni, september 1992
 11. Kolibáš, E., Kešický, D.: Kvantifikácia elektroencefalografických nálezov a jej použitie v diagnostike demencií. Lek. obzor, 41, 1992, 3, s. 151-156
 12. Kolibáš, E., Kešický, D.: Možnosti použitia automatickej kvantitatívnej analýzy elektroencefalogramu v diagnostike demencií. Čs. psychiatrie, 88, 1992, 2, s. 85-90
 13. Kolibáš, E., Žucha, I., Čaplová, T., Fleischer, J., Kešický, D.: Krátky dotazník ako prostriedok skríningu psychických porúch v starobe. Čs. psychiatrie, 88, 1992, 5, s. 237-244
 14. Novotný, V., Kolibáš, E., Kešický, D.: Biologické faktory v patogenéze alkoholizmu. Protialk. Obz., 27. 1992, 6, s. 337-343
 15. Hunáková, D., Kolibáš, E., Vajdičková, K., Kešický, D.: Možnosť detekcie psychických porúch vo vyššom veku. 12. rakúsky geriatrický kongres. Bad Hofgastein, Salzburg, 20.-26.3.1993
 16. Siska, L., Zacharová, Z., Žucha, I., Kešický, D.: Psychóza ako náhodný nález pri psychiatricko-sexuologickom vyšetrení. Pracovná schôdza Spoločnosti bratislavských lekárov, Bratislava, 1993
 17. Kolibáš, E., Hunáková, D.,Kešický, D.: Depresívne stavy v starobe a ich liečba - cenzus 1983-1993. Česko-slovenská psychiatrie. 90, 1994, 4 s. 201-208
 18. Pancák,J., Porubec, V., Traubner, P., Kešický, D.: Artériospazmy u pacientov so subarachnoidálnym krvácaním vo vzťahu ku klinickému nálezu. XV. medzinárodný kongres slovenských a českých neurológov. XXII. neurovaskulárne sympózium. Zborník. - Bratislava : [s.n.], 1994. - S. 54
 19. Kolibáš, E., Hunáková, D.,Kešický, D.: Starí ľudia v psychiatrických zariadeniach: Výsledky cenzu. Bratislavské lekárske listy. 95,1994, s. 188-189
 20. Kešický, D., Novotný, V.: Contribution of the phalloplethysmography for the diagnostics of the sexual violent crimes.  8th Congress of the European Federation of Sexology, 4.-8. jún 2006,  Praha . Abstract in  European Journal of Sexual Health, May 2006, Vol. 15, s.54
 21. André, I.,  Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita psychických porúch z pohľadu Psychiatrickej kliniky FNsP a LF UK v Bratislave, Psychiatr. Prax, 7, 2006, Suppl. 1, s. 28
 22. André, I.,  Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita psychických porúch z pohľadu Psychiatrickej kliniky FNsP a LF UK v Bratislave Slovenský psychiatrický zjazd 2006 , Jasná pod Chopkom, 22.-24.6.2006. SK
 23. Kešický, D., Castiglione, B.: Klinefelterov syndróm vo forenznej praxi.  XVIII. Košické sexuologické dni, 5.-7.10.2006
 24. Kešický, D., Novotný, V.: Prínos PPG k diagnostike násilných trestných činov.  XVIII. Košické sexuologické dni, 5.-7.10.2006
 25. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Arizona Sexual Experience Scale (ASEX)- sexuálna porucha u depresívnych pacientov, Sexuológia 7, 2007,2 s. 30-33
 26. Novotný, V., André, I., Kešický, D,: Sezonalita psychiatrických ochorení. 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, 1, s.10
 27. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita  narodenia a schizofrénia.  1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, 1, s.12, abstrakt
 28. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita  narodenia a schizofrénia. 13. Československý psychiatrický zjazd, Brno, 12.-15.9.2007. Abstrakt in Česká a slovenská psychiatrie, suplementum 2, 103, august 2007, s. 13
 29. Novotný, V., André, I., Kešický, D,: Sezonalita psychiatrických ochorení. 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007.
 30. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita  narodenia a schizofrénia.  1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007.
 31. Kešický, D., Novotný, V.: Depresia a štruktúra sexuálnej poruchy. 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007
 32. Koníková, M., Vavrušová, L., Radzo, J., Benedeková,Z., Kešický, D.: Sezonalita narodenia a depresie. 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 20.-23.6.2007
 33. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Sezonalita  narodenia a schizofrénia. 13. Československý psychiatrický zjazd, Brno, 12.-15.9.2007
 34. Vavrušová, L., Kešický, D.: Možnosti monoterapie v dlhodobej liečbe psychóz. XI. Psychofarmakologické sympózium Smolenice, 11.11.-13.11.2007
 35. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Arizona Sexual Experience Scale (ASEX)- sexuálna porucha u depresívnych pacientov, Patince, 15.-17.11.2007  
 36. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Arizona sexual experience scale (ASEX)- patients with depression. Čes Slov Psychiat, 104, 2008, Suppl. 2, 1027
 37. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual responsive cycle and its affection in patients with depression. Čes Slov Psychiat, 104, 2008, Suppl. 2, 1028
 38. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Patients with depression- Arizona Sexual Experience Scale, XXIX. International Congress of Psychology, 20.-25. July 2008, Berlín, Germany
 39. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: ASEX- Patients with Depression, XIV. World Congress of Psychiatry, 20.-25.September, 2008, Praha
 40. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual Responsive Cycle and its Affection in Patients with Depression, XIV. World Congress of Psychiatry, 20.-25.September, 2008, Praha
 41. Vavrušová, L., Kešický, D.: Long-term treatment of depression: when is monotherapy used? C.I.A.N.S. Conference 2008, 28.9.-1.10.2008, Smolenice
 42. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Intersexuálne rozdiely sexuálnych dysfunkcií u pacientov s depresiou. XIX. Košické sexuologické dni, Čingov, 4.-6.10.2008
 43. Janík, P., Novotný, V., Kešický, D.: Schizofrénia a mesiac narodenia. Psychiatria, psychoterapia a psychosomatika, 15, 2,2008,2, s. 83-88
 44. Janík, P., Novotný,  V., Kešický, D.: Pôrodné komplikácie ako rizikový faktor schizofrénie. Lekársky obzor, 2009, 9, s. 373-377
 45. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: The Impact of Depression on Sexual Response in Men and Women. International Congress of World Psychiatric Association, Florence, Italy, April 1-4. 2009. Abstract in: World Psychiatry, Vol. 8, Suppl. 1, February 2009, s. 206
 46. Janík, P.,Novotný, V.,Kešický, D.: Rizikové faktory schizofrénie. Alkoholizmus a drogové závislosti.  Protialkoholický Obzor. 2009, Supl. 3 (2009), s. 35
 47. André, I., Kešický, D.: Sexuálne delikty voči deťom a mladistvým. VIII. Lábadyho sexuologické dni, Bojnice,1.-3. október 2009
 48. Janík, P.,  Novotný, V., Kešický, D.: Rizikové faktory schizofrénie, XIV. český a Slovenský psychiatrický zjazd, Tále, 3-6.12.2009
 49. André, I., Kešický, D.: Sexuálne delikty voči deťom a mladistvým. VIII. Lábadyho sexuologické dni, Bojnice,1.-3. október 2009
 50. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Analýza sexuálnej poruchy u  pacientov s depresiou použitím  Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) a Golombok- Rust dotazníka sexuálnej spokojnosti (GRISS), Čes a Slov Psychiatr 2010;106(2): 76-80
 51. Kešický, D., Kešická, M., Novotný, V.: Rodové rozdiely v sexuálnych zmenách podmienených depresiou, Čes a Slov Psychiatr 2010;106(4): 213-219
 52. Kešický, D., Kešická, M, Novotný, V.: Sexuálne správanie a psychodiagnostika  sexuálnych funkcií u depresívnych pacientov, 2, 2010,  Sexuológia, s. 48-57
 53. Forgáčová, Ľ., Koníková, M., Kešická, M., Kešický, D.: Anxiózne syndrómy pri depresii. Psychiatria- psychoterapia- psychosomatika, 17, 2010, č.3, s.161-166
 54. Vajdičková, Katarína - Kořínková, Viera - Kešický, Dušan: Názory študentov medicíny na psychiatriu a na psychické poruchy - pred 25 rokmi a dnes. Alkoholizmus a drogové závislosti. ISSN 0862-0350. - Roč. 2010, Supl. 1.,(2010), s. 63-64
 55. Kešický, D.: Využitie falopletyzmografie vo svete a u nás, 10.Dobrotkov deň, FFUK Bratislava, 14.4.2011
 56. Koníková, M., Kešická, M., Kešický, D.: Autoagresívne správanie hospitalizovaných pacientov. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 14.-16. jún 2011

 57. André, I., Kešický, D., Novotný, V.: Sezonalita kriminality. Konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany, 14.-16. jún 2011

 58. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual behaviour in depressive patients. XIX. European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria, 12-15 March 2011.

 59. Kešický, D., Kešická, M, Novotný, V.: Výskyt sexuálnych porúch v depresii a ich sociálny aspekt. Sexuológia, 11, 2011, 1, s. 41-46

 60. André, I., Novotný, V., Kešický, D., Mikulecký, M. sr.: Ročná sezónnosť pôrodov budúcich páchateľov trestných činnov na Slovensku. 33. konference Úpice, ČR, 15. -17. května 2012,  

 61. Kešický, D., André, I. Kešická, M.: Pedophiles and (or) molesters. The 22nd European Congress of Psychiatry (EPA March 2014), Munich, Germany. Abstract in  The Congress Abstract USB. 
 62. Kešický, D.: Diferenciačná štúdia pedofilných a nepedofilných zneužívateľov detí.  32. Psychologické dni. Olomouc. September, 2014. 
 63. Kešický, D.: Osobnostné rozdiely medzi pedofilnými a nepedofilnými abuzérmi detí podľa modelu Big-Five. Sociálne procesy a osobnosť. Stará Lesná. September, 2014 
 64. Kešický, D.: Úloha psychológa vo forenznom posudzovaní. (2014). In André, I., Izáková, L. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Bratislava. 2014.
 65. Kešický, D.: Osobnostné rozdiely medzi pedofilnými a nepedofilnými abuzérmi detí podľa modelu Big- Five. 2015. Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2014, 18. – 19.9.2014, Stará Lesná, s. 216